INFORMACJA O STYPENDIACH PDF Drukuj
poniedziałek, 30 lipca 2012 12:48

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 03 wrze?nia do 15 wrze?nia 2012 roku rozpocznie si? zbieranie wnioskw o przyznanie stypendium szkolnego osb z terenu naszej gminy.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mo?na pobiera? od 03 wrze?nia w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej i na stronie internetowej: www.bip.gops-lekaopatowska.pl

Miesi?czna wysoko?? dochodu netto na osob? wrodzinie ucznia uprawniaj?ca do ubiegania si? ostypendium szkolne nie mo?e by? wi?ksza ni? kwota 351 z?.

Do wniosku nale?y do??czy?;

- za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku,
- odcinek renty/emerytury za ostatni miesi?c lub za?wiadczenie z ZUS/KRUS,

- za?wiadczenie z Urz?du Skarbowego o wysoko?ci dochodu pozarolniczej dzia?alno?ci gospodarczej w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci opodatkowanej na zasadach okre?lonych w przepisach o podatku dochodowym od osb fizycznych,

- za?wiadczenie o ucz?szczaniu ucznia do szko?y,

- za?wiadczenie w?a?ciwego organu gminy o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych za dany rok, lub nakaz p?atniczy na dany rok,

- za?wiadczenie z zak?adu pracy o dochodach netto za ostatni miesi?c ucznia odbywaj?cego nauk? zawodu,

- w przypadku, gdy cz?onek rodziny otrzymuje stypendium socjalne/ naukowe odpowiednie za?wiadczenie z jednostki przyznaj?cej stypendium.

Wnioskodawcy zobowi?zani s? przedstawi? informacje owszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesi?cu poprzedzaj?cym z?o?enie wniosku.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information